Όροι Διαγωνισμού Valentine’s Day Giveaway

 Η εταιρεία «Warehouse Food and Wine Ανώνυμη Εταιρία Εστίασης Εμπορίας Οίνου και Καφέ», με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου 21, (εφεξής η «διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου (εφεξής ο «διαγωνισμός» ή η «προωθητική ενέργεια»). Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρείας Warehouse και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2 Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.
1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι πραγματοποιήσουν αγορές αξίας άνω των 80€ στο ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.warehouse.gr από Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024.

2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 και λήγει την Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και, μετά την πάροδο της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

2.3. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε, ενώ, παράλληλα, δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

2.5. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

3. Δώρα

Τα Δώρα είναι για 2 νικητές ένα τραπέζι 2 ατόμων για τον καθένα αποκλειστικά για τις 14 Φεβρουαρίου σε ένα από τα Warehouse (Βαλτετσίου 21 & Μαυρομιχάλη 41, Εξάρχεια) και Warehouse Edge (Πεισίστρατου 4-6, Καλλιθέα).

Τα εν λόγω Δώρα είναι ορισμένα και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο αντίστοιχης αξίας με τα Δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

4. Ανάδειξη Νικητή

4.1. Η ανάδειξη δύο μοναδικών (2) νικητών και δύο (2) επιλαχόντων, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές ή δεν αποδεχθούν το δώρο τους, θα γίνει την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, στην έδρα της διοργανώτριας, κατόπιν συλλογής των ονομάτων, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Η διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές, ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή και μόνον. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο email τους.

4.2. Οι 2 μοναδικοί νικητές και οι 2 επιλαχόντες καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

4.3. Οι 2 μοναδικοί νικητές και οι 2 επιλαχόντες θα κληθούν να επικοινωνήσουν, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ανακοίνωση, με τη διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο και να δηλώσουν και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσουν εμπροθέσμως με την διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτούν τα προσφερόμενα σε αυτούς δώρα, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά τα δώρα και θα κληθεί στη θέση τους ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, που θα έχει επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί τα προσφερόμενα σε αυτόν δώρα τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές ή τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας, η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές/ στους επιλαχόντες και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια τα δώρα που δεν αναζητήθηκαν και/ ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές/ τους επιλαχόντες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές/ στους επιλαχόντες.

4.4. Σε κάθε περίπτωση οι νικητές ή/και οι επιλαχόντες, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων – μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληρούν τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή (δ) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή των Δώρων.

5. Αποδοχή Δώρων (Διαδικασία Κράτησης)

Σε συνέχεια της επικοινωνίας των νικητών με τη διοργανώτρια και της αποδοχής των δώρων, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, οι νικητές θα επιλέξουν την ώρα που επιθυμούν για να πραγματοποιηθεί η κράτηση του τραπεζιού αξίας 100€. Κατά την προσέλευσή τους στο κατάστημα που έχει γίνει η κράτησή τους, θα πρέπει να γίνει επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

6. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συναίνεσης

H διοργανώτρια, η ίδια ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτήν θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, στην έδρα της που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου 21, και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση των Δώρων. Η διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και την ανάδειξη των νικητών από τη διοργανώτρια, με αυτοματοποιημένα ή όχι μέσα, είτε από την ίδια τη διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματά του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

7. Τροποποίηση Όρων

Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της, με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση με προσωπικό μήνυμα στο email.

8. Αποποίηση Ευθύνης διοργανώτριας

8.1. Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και η διοργανώτρια επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά της αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

8.2. Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

8.3. Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

9.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

9.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθούν τα Δώρα ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας και του Instagram και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

11. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

12. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο https://warehouse.gr/.